Strona: Obowiązek informacyjny – zakład pracy przyjmujący studenta w celu odbycia praktyki zawodowej / Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny – zakład pracy przyjmujący studenta w celu odbycia praktyki zawodowej

Klauzula informacyjna RODO dla reprezentantów, pracowników i współpracowników zakładów pracy przyjmujących studentów Politechniki Rzeszowskiej w celu odbycia praktyki zawodowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b1, c2, e3, f4 RODO, tj.:
  • konieczność dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy (dla potrzeb negocjacji treści Umowy) oraz przez okres wykonywania Umowy (dla złożenia podpisu przez strony Umowy) oraz dla potrzeb jej realizacji, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych, będące pracownikami lub osobami współpracującymi z zakładem pracy;
  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • wykonanie zadania publicznego uczelni, tj. prowadzenie kształcenia na studiach oraz prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki, wynikającego z art. 11 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do podjęcia działań przed zawarciem Umowy (negocjacje treści Umowy) i jej wykonywania (złożenia podpisu przez reprezentantów stron) oraz zapewnienia jej właściwej realizacji przez osoby fizyczne wskazane w ich treści do kontaktów roboczych, dla potrzeb jej koordynacji. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie celów.
 5. Zakład pracy udostępnił Politechnice Rzeszowskiej dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji, w szczególności: imię i nazwisko, e-mail służbowy, nr telefonu służbowy.
 6. Dane osobowe mogą również zostać pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jeżeli dobrowolnie udostępni ona swoje dane osobowe Politechnice Rzeszowskiej, w ramach współpracy na podstawie Umowy.
 7. Pani/Pana dane Administrator może przekazywać organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską na podstawie prawa pocztowego.
 8. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych, a także innym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym oraz w celu zgodnym z realizacją niniejszej umowy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z Pani/Pana udziałem, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, a w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Prawo do usunięcia nie przysługuje, w szczególności gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub wykonania zadania publicznego.
 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 13. Przetwarzając Pani/Pana dane Administrator nie stosuje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym „profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

1 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Art. 6 ust.1 lit. e RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję