Strona: Obowiązek informacyjny – adresaci wiadomości e-mail / Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny – adresaci wiadomości e-mail

Klauzula informacyjna RODO dla adresatów wiadomości e-mail wysyłanych ze służbowych skrzynek pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 albo pisząc na adres e-mail: iod@prz.edu.pl lub na adres siedziby Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw będących przedmiotem korespondencji prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną z Politechniką Rzeszowską. Odmowa ich podania lub sprzeciw wobec ich przetwarzania będzie skutkował brakiem możliwości realizowania spraw będących przedmiotem korespondencji jak również niemożnością jej prowadzenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane:
 • bezpośrednio od Pani/Pana w drodze korespondencji elektronicznej przesłanej przez Panią/Pana na adres e-mail w domenie Politechniki Rzeszowskiej (prz.edu.pl), lub
 • z powszechnie dostępnych źródeł, w tym w szczególności z firmowych stron internetowych, na których zostały one opublikowane.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz ewentualnie podmioty zaangażowane w realizację spraw będących przedmiotem korespondencji.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a po tym czasie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję