Strona: Obowiązek informacyjny - pracownicy / Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny - pracownicy

Klauzula informacyjna dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub mianowania

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Rzeszowskiej jest Pan Michał Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia tj. umową o pracę lub aktem mianowania, pomocą socjalną, zapewnieniem komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwem i organizacją pracy, a także w innych celach związanych z zatrudnieniem, których podanie jest dobrowolne i wymaga zgody pracownika:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c1 Rozporządzenia w zakresie wykonywania przez Administratora obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1938) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, a także z innych obowiązujących przepisów prawa,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f2 Rozporządzenia w zakresie monitoringu wizyjnego, monitoringu systemów informatycznych, wewnętrznej identyfikacji wizualnej pracowników, stosowania systemu kontroli dostępu.
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a3 Rozporządzenia w zakresie danych podawanych fakultatywnie w celach wykonania zadań realizowanych przez Uczelnię na zasadach dobrowolności.
 1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Zintegrowany System o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on), właściwe organy podatkowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, medycyna pracy, podmioty zewnętrzne realizujące pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników), biura podróży, a także inni odbiorcy w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą danych może być także podmiot działający na zlecenie Administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat (na podstawie Kodeksu Pracy) lub przez inny okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa (np. dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń) albo do momentu odwołania zgody (w przypadku danych fakultatywnych). Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku do administratora danych o przeniesienie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, w stosunku do danych podanych na podstawie Pani/Pana zgody, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

Art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

2 Art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora […].

Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję