Obowiązek informacyjny - osoby kształcone

Klauzula informacyjna dla osób kształconych w Uczelni

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 17 865 11 00, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Rzeszowskiej jest Pan Michał Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu dydaktyczno-organizacyjnym Uczelni, niezbędnym dla prawidłowej realizacji i dokumentacji procesu kształcenia, w tym do celów statutowych, archiwalnych i statystycznych:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b1 Rozporządzenia w zakresie realizacji działalności edukacyjnej,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c2 Rozporządzenia w zakresie wykonywania przez Administratora obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f3 Rozporządzenia w zakresie monitoringu wizyjnego, monitoringu systemów informatycznych, stosowania systemu kontroli dostępu.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody w przypadku danych nie wynikających z przepisów prawa lecz koniecznych do realizacji celów do jakich zostały pozyskane.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do realizacji procesu edukacyjnego. Odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w procesie kształcenia w uczelni.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz administratora danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia procesu edukacyjnego, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym czasu archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku o przeniesienie do administratora danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu4).

 

1 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2 Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3 Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję