Strona: Obowiązek informacyjny - ogólny PRz / Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny - ogólny PRz

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, Politechnika Rzeszowska informuje iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Rzeszowskiej jest Pan Michał Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  
 3. Przetwarzanie danych osobowych w Politechnice Rzeszowskiej odbywa się w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Do podstawowego zakresu działania Politechniki Rzeszowskiej należy: kształcenie studentów, doktorantów, kształcenie podyplomowe słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanie projektów naukowych i badawczych,  świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki w tym kształcenie i promowanie kadr naukowych. Zgodnie z zapisami RODO Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Uczelni (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO). W pozostałych przypadkach dane osobowe są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. Politechnika Rzeszowska udostępnia dane osobowe organom publicznym i urzędom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa albo wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Uczelnia udostępnia dane osobowe także szkołom wyższym w zakresie unormowanym przez przepisy prawa i stosowne umowy z nimi zawarte oraz podmiotom współpracującym lub świadczącym usługi na rzecz Politechniki Rzeszowskiej, na podstawie zwartych umów powierzenia.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach obowiązującego prawa lub przez okres realizacji  umowy (w tym dokonania wzajemnych rozliczeń oraz przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami oraz przez okres archiwizacji dokumentacji) albo – w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W odniesieniu do danych osobowych stanowiących materiały archiwalne, będą one przechowywane przez czas wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów obowiązującego prawa.
 8. Posiadają Państwo prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 9. W celu realizacji   ww. praw należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres: Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów lub napisać na adres e-mail: iod@prz.edu.pl.
 10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Politechnikę Rzeszowską  nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

KONTAKT

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Politechnice Rzeszowskiej dostępne są na stronie: www.iodo.prz.edu.pl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Politechnice Rzeszowskiej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 17 865 1775 lub e- mail: iod@prz.edu.pl.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję